Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO MANNINAILS.COM

POSTANOWIENIA OG脫LNE
  1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady zawierania um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych um贸w, prawa i obowi膮zki stron Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 oraz zasady post臋powania reklamacyjnego. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  2. W zakresie 艣wiadczenia drog膮 elektroniczn膮 us艂ug, regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. O 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (dz. U z 2020 r.,poz. 344), dalej jako ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  3. Regulamin jest nieodp艂atnie udost臋pniany klientowi przed zawarciem umowy na stronie internetowej, w tym na trwa艂ym no艣niku (w pliku w formacie pdf) lub na pi艣mie (w celu uzyskania regulaminu na pi艣mie konieczne jest podanie MANNI Nails danych adresowych klienta umo偶liwiaj膮cych wysy艂k臋 regulaminu poczt膮 tradycyjn膮), a na 偶膮danie klienta 鈥 w spos贸b umo偶liwiaj膮cy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego klienta (w celu uzyskania regulaminu w takiej formie, konieczne jest podanie MANNI Nails adresu poczty e-mail klienta w celu umo偶liwienia wysy艂ki pliku elektronicznego z regulaminem).
  4. Rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮:
   a) zawieranie Um贸w sprzeda偶y online - w zakresie Towar贸w sprzedawanych w Sklepie Internetowym;
   b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
   c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient mo偶e doda膰 opini臋 lub komentarz do swojego zam贸wienia;
   d) przesy艂anie wiadomo艣ci e-mail, w kt贸rych Sprzedawca potwierdza otrzymanie zam贸wienia, ewentualne otrzymanie p艂atno艣ci, przyj臋cie zam贸wienia do realizacji.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego mo偶liwe jest pod warunkiem spe艂niania przez system informatyczny, z kt贸rego korzysta Klient nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
   a) przegl膮darki internetowe w aktualnej wersji np.: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Safari;
   b) dowolny program od przegl膮dania plik贸w w formacie PDF.
  6. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego tre艣ci, w tym opisy Towar贸w i ceny stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy.
  7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi us艂ugami, Sklep Internetowy podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupowa偶nione danych osobowych przesy艂anych w Internecie.

  DEFINICJE

  1. Klient- osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawiera ze Sprzedawc膮 Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰;
  2. Konsument- osoba fizyczna dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  3. Przedsi臋biorca indywidualny- osoba fizyczna zawieraj膮ca Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
  4. Przedsi臋biorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osobom prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  5. Sprzedawca:MANNI Agata Wo艂owska 鈥 Godzina, tel. 509聽747聽639, manninails.com, NIP 聽8792623004, REGON 524424935.
  6. Adres siedziby Sprzedaj膮cego:Kr臋ta 79j, 87-100 Toru艅.
  7. Sklep Internetowy- serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋, dost臋pny pod adresem elektronicznym:https://www.manninails.comza po艣rednictwem, kt贸rego Klient mo偶e uzyska膰 informacje o Towarze i jego dost臋pno艣ci oraz kupi膰 Towar lub zleci膰 艣wiadczenie us艂ugi.
  8. Umowa sprzeda偶y na odleg艂o艣膰- umowa sprzeda偶y Towaru/umowa dostarczenia Us艂ugi cyfrowej lub Tre艣ci cyfrowej (o ile ma zastosowanie), zawierana za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
  9. Towar- rzecz ruchoma, kt贸r膮 Klient mo偶e naby膰 w Sklepie Internetowym.
  10. Us艂uga cyfrowa- us艂uga pozwalaj膮ca Konsumentowi na
   a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dost臋p do danych w postaci cyfrowej;
   b) wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi;
   c) inne formy interakcji za pomoc膮 danych.
  11. Tre艣膰 cyfrowa- dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
  12. Polityka prywatno艣ci i cookies Sklepu Internetowego- dokument okre艣laj膮cy szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatno艣ci i cookies聽 jest dost臋pna na stronie https://manninails.com/policies/privacy-policy
  13. Trwa艂y no艣nik- oznacza materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮 i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczeg贸lno艣ci poczta elektroniczna.
  14. Elektroniczny formularz zam贸wienia- udost臋pniania przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura dokonywania zam贸wienia; dost臋pny pod adresem manninails.com
  15. Elektroniczny formularz zwrotu- udost臋pniana przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura dokonywania zwrot贸w; dost臋pny pod adresem https://manninails.com/policies/refund-policy
  16. Elektroniczny formularz reklamacji- udost臋pniana przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura sk艂adania reklamacji; dost臋pny pod adresem https://manninails.com/policies/refund-policy
  17. Wys艂anie zam贸wienia- zatwierdzenie zam贸wienia poprzez klikni臋cie przez Klienta przycisku "Zamawiam i p艂ac臋" traktowane jako z艂o偶enie przez Klienta wi膮偶膮cego o艣wiadczenia woli zawarcia ze Sprzedaj膮cym Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.
  18. Konto- zbi贸r danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotycz膮cy danego Klienta oraz sk艂adanych przez niego zam贸wie艅 i zawieranych Um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, z wykorzystaniem kt贸rego Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia, a tak偶e w odpowiednim czasie - anulowa膰 lub edytowa膰 oraz zawiera膰 Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.
  19. Opinia obs艂ugi zam贸wienia lub opinia poszczeg贸lnych Towar贸w- subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
  20. Urz膮dzenie聽鈥 wykorzystywany przez Klienta do korzystania z Us艂ugi sprz臋t, umo偶liwiaj膮cy korzystanie ze stron internetowych (w szczeg贸lno艣ci komputer, smartfon lub tablet), spe艂niaj膮cy wymagania opisane w tre艣ci niniejszego Regulaminu.
  21. Ustawa o prawach konsumenta鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  22. Zam贸wienie鈥 sk艂adana przez Klienta za po艣rednictwem Sklepu oferta Klienta zwi膮zania si臋 Umow膮 o Zakup Towaru, zgodnie z tre艣ci膮 tego Zam贸wienia i zgodnie z warunkami okre艣lonymi niniejszym Regulaminem.
  23. Us艂uga 鈥撀艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, cyfrowa: Us艂uga Newsletter lub Us艂uga Konto Klienta lub Us艂uga Sklep.
  24. Umowa聽鈥 zawierana pomi臋dzy Stronami za po艣rednictwem Sklepu Internetowego umowa sprzeda偶y Towaru lub Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi. Umowa jest umow膮 zawart膮 na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
  25. Newsletter聽鈥 list elektroniczny otrzymywany cyklicznie przez Klienta na podany przez Klienta w tym celu adres-email, w ramach Us艂ugi Newsletter.

  ZAM脫WIENIA

  1. Z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem Konta albo wybra膰 opcj臋 zakupu bez rejestracji, w kt贸rym to przypadku tworzone jest wewn臋trzne konto, na kt贸rego bazie Klient mo偶e utworzy膰 Konto. Wewn臋trzne konto jest utrzymywane do momentu usuni臋cia danych z systemu lub blokady Konta.
  2. Zakupu dokonuje si臋 poprzez wype艂nienie Elektronicznego formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronach Sklepu Internetowego. Wyb贸r zamawianych Towar贸w jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zam贸wienia okre艣la m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilo艣ciach Klient chce zam贸wi膰 do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wy艣wietlane komunikaty.
  3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego zam贸wienia. Podsumowanie zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce: danych identyfikuj膮cych Sprzedawc臋, przedmiotu zam贸wienia, jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych Towar贸w, w tym koszt贸w dostawy oraz innych je偶eli wyst臋puj膮, wybranej metody p艂atno艣ci, wybranego sposobu dostawy, czasu i koszt贸w dostawy.
  4. Je偶eli przedmiotem umowy jest dostarczanie Tre艣ci cyfrowych lub Us艂ug cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym lub us艂ug realizowanych drog膮 elektroniczn膮 lub na odleg艂o艣膰 - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do z艂o偶enia zam贸wienia i znajduj膮cym si臋 na Elektronicznym formularzu zam贸wienia wyra偶a nast臋puj膮c膮 zgod臋: "Wyra偶am zgod臋 na dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym lub na rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi przed up艂ywem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuj臋 do wiadomo艣ci utrat臋 prawa do odst膮pienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
  5. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zam贸wienia danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe, dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, wys艂anie zam贸wienia poprzez naci艣ni臋cie przycisku "Zamawiam i p艂ac臋".
  6. Wys艂anie przez Klienta Elektronicznego formularza zam贸wienia stanowi wi膮偶膮ce o艣wiadczenie woli zawarcia Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰, zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu.
  7. Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 traktuje si臋 jako zawart膮 w chwili przyj臋cia przez Sprzedaj膮cego Elektronicznego formularza zam贸wienia, czego potwierdzeniem jest wy艣wietlenie Kupuj膮cemu komunikatu potwierdzaj膮cego przyj臋cie zam贸wienia i podanie jego numeru.
  8. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, Klient otrzymuje w formie wiadomo艣ci e-mail potwierdzenie z艂o偶onego zam贸wienia zawieraj膮ce: potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia oraz og贸lnych warunk贸w zawartej Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Za艂膮cznikiem), dane Sprzedawcy, odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy za jako艣膰 艣wiadczenia, o us艂ugach 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 po sprzeda偶y oraz o sposobie i skutkach odst膮pienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odst膮pienia od umowy zawarte jest w niniejszym Regulaminie.
  9. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zam贸wienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej p艂atno艣ci w terminie 3 dni roboczych. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient.
  10. Czas realizacji Zam贸wienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licz膮c od dnia zawarcia umowy.

  CENY I P艁ATNO艢CI

  1. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane s膮 w walucie聽PLN聽 i zawieraj膮 podatek VAT. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.
  2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produkt贸w oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych.
  3. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:
   a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b) karta p艂atnicza, przelew bankowy, BLIK lub PayPo poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci Przelewy24, obs艂ugiwany przez firm臋 PayPro聽 S.A. z siedzib膮 w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Klientowi przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zako艅czeniu przeprowadzonej p艂atno艣ci);
  4. Sklep Internetowy nie pobiera dodatkowych op艂at za realizacj臋 p艂atno艣ci.
   Klient powinien dokona膰 p艂atno艣ci za zam贸wienie w wysoko艣ci wynikaj膮cej z zawartej Umowy sprzeda偶y w terminie 24 godzin, je偶eli wybra艂 form臋 przedp艂aty. Brak dokonania p艂atno艣ci powoduje, 偶e nie dochodzi do zawarcia umowy. W przypadku wybrania formy p艂atno艣ci odroczone聽nie zawarcie umowy o kredyt konsumencki w ci膮gu 24 godzin od z艂o偶enia zam贸wienia spowoduje brak przyj臋cia z艂o偶onej przez Klienta w ramach zam贸wienia oferty.

    DOSTAWA

    1. Sprzedawca dokonuje realizacji zam贸wie艅 na terenie Polski.
    2. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Towar b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad oraz聽dok艂ada wszelkich stara艅, aby zam贸wienia by艂y realizowane jak najszybciej.聽
    3. Czas realizacji zam贸wienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty z艂o偶enia zam贸wienia.
    4. Koszty dostawy le偶膮 po stronie Klienta, chyba 偶e warunki Promocji stosowanej przez Sprzedawc臋 stanowi膮 inaczej.
    5. Sklep Internetowy oferuje formy dostawy: Kurier Inpost, DPD Kurier, DHL Parcel Kurier oraz Kurier Pocztex.
    6. W przypadku podania nieprawid艂owych danych do wysy艂ki Produktu lub nieodebrania Produktu przez Klienta po jego dor臋czeniu do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca ma prawo dokona膰 potr膮cenia wskazanych koszt贸w wysy艂ki (w wysoko艣ci op艂aty za wysy艂k臋 Produktu, zgodnie z wybran膮 przez Klienta opcj膮 drugiej dostawy) z kwoty zwracanej Klientowi w zwi膮zku z odst膮pieniem od Umowy sprzeda偶y;
    7. W przypadku nieodebrania przesy艂ki przez klienta lub braku mo偶liwo艣ci jej dostarczenia, przesy艂ka zostanie odes艂ana do Sklepu Internetowego i Klient b臋dzie musia艂 ponownie ui艣ci膰 koszty dostawy.
    8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w dostawie wynikaj膮ce z winy firm kurierskich.

    ODST膭PIENIE OD UMOWY

    1. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 - umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
    2. Prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach okre艣lonych w 搂6 i 7 niniejszego Regulaminu przys艂uguje tak偶e Przedsi臋biorcy indywidualnemu. O ile mowa w 搂6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie si臋 przez to r贸wnie偶 Przedsi臋biorc臋 indywidualnego.
    3. W przypadku odst膮pienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.
    4. O艣wiadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyra偶a膰 jego wol臋 odst膮pienia od umowy, w szczeg贸lno艣ci Konsument mo偶e:
     a)skorzysta膰 z elektronicznego formularza zwrotu dost臋pnego po zalogowaniu na koncie Klienta;
     b)odst膮pi膰 od umowy wykorzystuj膮c formularz odst膮pienia od umowy dost臋pnego na stronie Sklepu Internetowego: https://manninails.com/policies/refund-policy, b臋d膮cy Za艂膮cznikiem do niniejszego Regulaminu- wysy艂aj膮c go na adres mailowy kontakt@manninails.com lub do艂膮czaj膮c do paczki ze zwracanym towarem.
    5. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdzi na Trwa艂ym no艣niku fakt otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego w spos贸b wskazany w pkt 1 i 2.
    6. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
    7. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
     a) dla umowy w wykonaniu, kt贸rej Sprzedaj膮cy wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jej w艂asno艣ci - od obj臋cia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik;
     b) w przypadku umowy, kt贸ra:
     - obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach - od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci;
     - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
     -dla pozosta艂ych um贸w - od dnia zawarcia umowy.
    8. Formularz o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy (dost臋pny na stronie https://manninails.com/policies/refund-policy) jest przekazywany w formie elektronicznej.
    9. Konsument przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e w przypadku zakupu karty podarunkowej, traci przys艂uguj膮ce mu prawo odst膮pienia od umowy z chwil膮 pe艂nego wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ug, tj. z chwil膮 otrzymania karty podarunkowej w formie elektronicznej.
    10. Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje w odniesieniu do um贸w wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z p贸偶n. zm.), w tym do umowy w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych,je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu ( art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy).
    11. Sprzedawca informuje, 偶e Konsumentowi nie b臋dzie przys艂ugiwa艂o prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y Towaru zakupionego w Sklepie internetowym, po otwarciu opakowania.

     SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY

     1. Gdy Sprzedawca otrzyma od Konsumenta o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y Towaru, zwr贸ci Konsumentowi r贸wnowarto艣膰 zakupionego towaru.
     2. Sprzedawca wstrzyma si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru, celem ustalenia, czy Konsumentowi przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w 艣wietle 搂6 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
     3. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument na zasadach, o kt贸rych mowa w art. 32 ustawy.
     4. Sprzedawca mo偶e zaproponowa膰 Konsumentowi, 偶e sam odbierze od niego rzecz. Je偶eli jednak Sprzedawca nie z艂o偶y艂 takiej propozycji - Konsument powinien zwr贸ci膰 rzecz Sprzedawcy (lub osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru) niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem na adres : MANNI Agata Wo艂owska 鈥 Godzina, 87-100 Toru艅, ul. Kr臋ta 79j.
     5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

     REKLAMACJA

     1. Reklamacj臋 z tytu艂u niezgodno艣ci Towaru z zawart膮 Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 mo偶na z艂o偶y膰 w formie pisemnej na adres: MANNI Agata Wo艂owska-Godzina, 87-100 Toru艅, ul. Kr臋ta 79j lub poprzez e-mail na adres: kontakt@manninails.com
     2. W zg艂oszeniu nale偶y dokona膰 opisu niezgodno艣ci Towaru z zawart膮 Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, 偶膮dania wobec Sprzedaj膮cego oraz je偶eli jest to mo偶liwe 鈥 udokumentowa膰 niezgodno艣膰 Towaru z zawart膮 Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 oraz przedstawi膰 dow贸d zakupu Towaru w Sklepie Internetowym ( wskaza膰 numer zam贸wienia).
     3. Sprzedawca obowi膮zany jest udzieli膰 odpowiedzi na reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Je偶eli nie udzieli艂 odpowiedzi w ww. terminie uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 reklamacj臋. Odpowied藕 na reklamacj臋 Sprzedawca przekazuje Kupuj膮cemu drog膮 mailow膮.
     4. Kupuj膮cy, po wst臋pnej akceptacji reklamacji wys艂anej drog膮 elektroniczn膮, celem z艂o偶enia reklamacji, ma obowi膮zek dostarczy膰 Towar na adres: MANNI Agata Wo艂owska-Godzina, 87-100 Toru艅, ul. Kr臋ta 79j.
     5. W przypadku uznania przez Sprzedawc臋 reklamacji za uzasadnion膮: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesy艂ki zwi膮zanej z reklamacj膮 Towaru ponosi Sprzedaj膮cy.
     6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a tak偶e Przedsi臋biorcy indywidualnego za brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 na zasadach, kt贸re wynikaj膮 z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
     7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 sprzeda偶y zawart膮 na odleg艂o艣膰 istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba, 偶e termin przydatno艣ci Towaru do u偶ycia, okre艣lony przez Sprzedawc臋 jest d艂u偶szy.
     8. Sprzedawca dokonuje wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty wymiany, w tym w szczeg贸lno艣ci koszty op艂at pocztowych, przewozu i materia艂贸w, ponosi Sprzedaj膮cy.

     POSTANOWIENIA KO艃COWE

     1. Regulamin obowi膮zuje od dnia 12.04.2023 r.
     2. W razie zmiany lub uniewa偶nienia kt贸regokolwiek z postanowie艅 niniejszego Regulaminu decyzj膮 w艂a艣ciwego organu lub s膮du, pozosta艂e jego postanowienia pozostaj膮 w mocy i wi膮偶膮 Sprzedawc臋 oraz Klienta.
     3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu, realizowane s膮 na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu zawarcia umowy.
     4. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w zwi膮zanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy miejscowo s膮d powszechny. Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i spor贸w. Wszelkie informacje dotycz膮ce pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i spor贸w mo偶na uzyska膰 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: www.uokik.gov.pl. Wymienione post臋powania maj膮 charakter dobrowolny i obie strony musz膮 wyrazi膰 na nie zgod臋.
     5. Na podstawie Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, i偶 pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odrdost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.